SEKRETESSMEDDELANDE

På Widex (Widex A/S och alla dess dotterbolag inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet) erkänner och respekterar vi integriteten hos alla som anförtror oss med personuppgifter.

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande och gällande lagstiftning som vi lyder under, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och nationella dataskyddslagar (tillsammans kallat ”Dataskyddslagar”).
VAD DETTA SEKRETESSMEDDELANDE TÄCKER
Detta sekretessmeddelande gäller endast för insamling och behandling av personuppgifter på våra webbplatser. Om du interagerar med ett av våra företag eller en av våra butiker på ett annat sätt – t.ex. som en användare av en av våra produkter eller som deltagare i en enstaka undersökning – se den information som du fick vid det aktuella tillfället.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH HUR VI SAMLAR IN DEM
Du kan alltid besöka och använda våra webbplatser utan att aktivt ge oss några personuppgifter, men vi har några valfria tjänster som kräver att du registrerar dig. Vilken typ av personuppgifter vi samlar in beror på den interaktion som du har med oss och de specifika tjänster du använder eller ber oss tillhandahålla. I allmänhet innebär detta dina kontaktuppgifter, inklusive ditt namn, e-postadress och postadress. Vi kan också samla in känsliga personuppgifter om din hälsa om du aktivt ger dem till oss. Slutligen samlar vi även in personuppgifter om dig när du navigerar på våra webbplatser genom att använda cookies och liknande tekniker. Se vår separata Cookiepolicy för mer information. 

VÅRA SYFTEN OCH RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
När du använder något av våra kontaktformulär för att lämna personuppgifter till oss, ger du oss ditt medgivande att använda dina personuppgifter för att kontakta dig, leverera den tjänst som du begärt eller svara på din fråga (GDPR Art. 6.1 och Art. 9(2)(a)).

När du begär att resultaten av ett online-hörseltest skickas till dig via e-post behöver vi ditt medgivande för att skicka informationen till den e-postadress du har angett (GDPR Art. 6.1 och Art. 9(2)(a)). Vi tar bort dina testresultat så snart vi har skickat dem till den e-postadress du angivit. Widex avslöjar aldrig resultat av online-hörseltest för någon annan än dig. Du har också alltid möjlighet att ta ett hörseltest på vår webbplats utan att tillhandahålla någon identifierande information.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling vi har utfört tidigare. 

När du ber oss kontakta dig eller hjälpa dig kontakta en hörselspecialist anser vi att du har bett oss vidta åtgärder som kan leda till ett avtal med en hörselspecialist (GDPR Art. 6(1)(b)). I sådana fall använder vi dina personuppgifter för att underlätta upprättandet av ett förhållande mellan dig och en hörselspecialist, och lämnar ut dina personuppgifter till den hörselspecialist du har valt, eller till en hörselspecialist som befinner sig nära den adress du har angett.

När du aktivt uttrycker ett intresse för Widex produkter eller tjänster (t.ex. när du ber att bli kontaktad av en hörselspecialist eller prenumererar på ett nyhetsbrev), kan vi använda och behålla en del av dina personuppgifter för direkt marknadsföring och för att bedöma effektiviteten av våra ansträngningar att värva dig som kund, som vi anser vara i vårt legitima intresse som ett kommersiellt företag (GDPR Art. 6(1)(f)). 

Vi samlar in och lagrar tekniska data rörande din användning av våra webbplatser för att underhålla, skydda och förbättra våra webbplatser, vilket vi anser vara i vårt legitima intresse (GDPR Art. 6(1)(f)).    

VEM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED 
Vi delar bara dina personuppgifter med andra när det är nödvändigt och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Vi utbyter personuppgifter mellan relevanta företag inom Widex då det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande.  

Vi kan avslöja dina personuppgifter för externa tjänsteleverantörer som agerar enligt strikta instruktioner från oss för teknisk support, för att utvärdera nyttan av våra webbplatser eller för andra typer av administrativa eller tekniska tjänster som utförs i vår verksamhet. Sådana externa tjänsteleverantörer kommer inte att behandla eller lämna ut dina personuppgifter för egna syften, och Widex säkerställer att de erbjuder tillräckliga garantier med avseende på säkerheten och sekretessen av de personuppgifter de får tillgång till.  

Vi lämnar ut dina personuppgifter till en extern hörselspecialist nära den plats du angav, när du specifikt har bett om att kontaktas av en hörselspecialist.

Vi kan dela viss information om din enhet eller webbplatsanvändning med externa tjänsteleverantörer för analytiska ändamål med hjälp av cookies eller liknande tekniker. Vi delar endast sådan information om du accepterar användning av cookies. Du kan avanmäla dig när som helst, och för ytterligare information se vår Cookiepolicy

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Vi kan överföra de personuppgifter vi samlar in om dig till mottagare som är etablerade utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi säkerställer att vi uppfyller de tillämpliga rättsliga kraven vid överföring av personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och använder de standardavtalsklausuler som antagits av den Europeiska kommissionen eller eventuella andra avtal som godkänts av behöriga myndigheter.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som uppgifterna samlades in för, inbegripet för att tillgodose eventuella juridiska, revisions- eller rapporteringskrav. 

De hälsouppgifter som vi samlar in om dig när du tar ett online-hörseltest, i det fall att du har bett oss skicka dig resultaten via e-post, raderas omedelbart efter e-postmeddelandet skickats till den adress du angav. Widex avslöjar aldrig resultat av online-hörseltest för någon annan än dig. 

När du aktivt uttrycker intresse för Widex produkter eller tjänster (t.ex. när du ber att bli kontaktad av en hörselspecialist eller prenumererar på ett nyhetsbrev), kan vi behålla dina kontaktuppgifter för direkt marknadsföring. Du kan när som helst be oss sluta skicka sådan kommunikation eller avregistrera dig från våra distributionslistor. I sådana fall kommer vi att sluta skicka dig marknadsföringskommunikation och omedelbart ta bort dina kontaktuppgifter, om vi inte behöver dem för att fullgöra ett avtal med dig för leverans av en av våra tjänster. 

Vi sparar alla andra personuppgifter som erhållits på våra webbplatser i högst tre månader, för att göra det möjligt för oss att säkerställa uppföljning av dina önskemål och för att övervaka funktionen av våra webbplatser. 

DINA RÄTTIGHETER SOM EN REGISTRERAD PERSON
Under vissa omständigheter har du rätt att:
 
  • Begära åtkomst till dina personuppgifter. Detta gör att du kan få information om vår behandling av dina personuppgifter och en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
  • Begära korrigering av personuppgifterna som vi innehar om dig, när dessa uppgifter är ofullständiga eller felaktiga.

  • Begära radering av dina personuppgifter då det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter då du har motsatt dig vår behandling (se nedan).

  • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter då vi grundar oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts intresse) och du anser att, i din situation, vår användning av dina uppgifter inte är motiverad. I sådana fall kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter, såvida vi inte har avgörande och berättigade skäl för att fortsätta göra detta. Du kan när som helst invända mot vår användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

  • Begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss avbryta behandlingen av personuppgifter om dig medan vi fastställer huruvida det finns skäl för att korrigera eller ta bort dina uppgifter, eller när du vill att vi ska behålla uppgifter som borde raderas. 

  • Begära överföring av dina personuppgifter till en annan part, förutsatt att databehandlingen är automatiserad. Du har rätt att få en kopia av de data som du har lämnat i ett maskinläsbart format (även kallat flyttbarhet).

    Om du vill utöva en eller flera av de rättigheter som nämns ovan, kontakta oss via e-post på sar@widex.com eller kontakta oss via brev adresserat till: Widex AS, Nymøllevej 6, DK - 3450 Lynge Att. GDPR
 
HUR VI KOMMER ATT MEDDELA DIG OM EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE
Vi kan från tid till annan uppdatera detta sekretessmeddelande. I så fall kommer vi att publicera en uppdaterad version på denna sida.

HUR DU KONTAKTAR WIDEX MED FRÅGOR
Om du har några frågor angående detta sekretessmeddelande, vänligen kontakta Widex Data Protection Manager på GDPR@widex.com  
Du har också rätt att upprätta ett klagomål hos Widex ansvariga tillsynsmyndighet, Datatilsynet i Danmark, eller hos din lokala dataskyddstillsynsmyndighet.
 
Widex A/S
Nymoellevej 6
DK-3540 Lynge
Danmark

ANMÄL TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev och få tips, nyheter och tendenser gällande hörselnedsättning och hörapparater.
Nyhetsbrevet gäller endast professionella. Är du hörapparatanvändare, potentiell användare eller vårdgivare, kan du registrera dig här >>

ANMÄL DIG HÄR

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00